Kuşadası Limanında hukuka aykırılığa hayır diyoruz

(Limanda hukuka aykırılığa hayır diyoruz!)Bakanlıkça 28.10.2010 tarihinde onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar ve imar plan notlarına karşı çıkıyoruz.

Daha önce Danıştay 6. Dairesinin 09.11.2009 tarihli kararı ile Kuşadası Limanının imar planı iptal edilmiştir.

İptal gerekçeleri ;

1. “Kuşadası’na ait planlarla bir bağlantı kurarak planın kademeli birlikteliğinin sağlanması gerekirken , noktasal bir müdahale ile plan yapıldığı;
2. planın kentsel sistem üzerinde hiç bir etkisinin olmayacağının varsayıldığı;
3. Kuşadası’nın doğal görünümünü, kentsel silüetini, kültürel ve tarihsel kimliğini değiştirecek nitelikte olduğu;
4. çevre kalitesi , sosyal uyum, kültürel canlılık ve kent ekonomisini olumsuz etkilediği” hususlarıdır.Bütün bunlardan başka, Kuşadası limanın özelleştirilmesi işlemi de Aydın 1. İdare Mahkemesinin (02.06.2010 gün ve K:2010/936) kararı ile iptal edilmiş ve bu karar ile artık liman işletmecisi limanda “işgalci” durumuna düşmüştür.İşgalci işletmecinin isteği ile mahkeme kararına aykırı olarak plan onaylanması, mahkeme kararına karşı hiledir. Üstelik Limanın ÇED süreci de durdurulmuştur.Bu plan, mahkemece iptal edilen planı, aynen kopyalamakta ve hatta genişleterek, neredeyse tüm sahilimizi de işgal ederek büyütmekte, ekmeğimizi ise küçülterek kentimizin ufkunu kapatmaktadır.Bu dayatmacı plana itiraz ediyoruz.